INFORMAČNÍ POVINNOST VŮČI SPOTŘEBITELI

INFORMAČNÍ POVINNOST VŮČI SPOTŘEBITELI

Poskytování právních služeb je považováno za nabízení a poskytování služeb, na které se vztahuje úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon), kdy:
Klient, fyzická osoba, je považován za spotřebitele, pokud nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
Službou je jakákoliv podnikatelská činnost (poskytování právních služeb advokátem), která je určena k nabídce spotřebiteli, včetně práv a závazků s touto činností souvisejících.
Z tohoto důvodu plníme informační povinnost vůči spotřebiteli dle § 9 a násl. zákona včetně informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a informace o pověřeném subjektu.

Na právní vztah mezi advokátem a klientem spotřebitelem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.
Na žádost klienta je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.
V případě reklamace právní služby je advokát povinen vydat klientovi spotřebiteli doklad o tom, kdy klient uplatil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Pro řešení sporu mezi advokátem a klientem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu resp. advokátní smírčí řád, část III. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
Návrh může podat pouze klient a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval advokáta za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla advokátem vyřešena. Advokát je povinen se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.
Česká advokátní komora (ČAK) je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Řízení je zahájeno dnem, kdy ČAK obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi klientem a advokátem jsou dostupné na www.cak.cz.
Advokát je vázán povinností mlčenlivosti, k jejímu prolomení může dojít pouze v případech stanovených zákonem určených výhradně na obranu advokáta před orgány profesní samosprávy.
Bližší informace pro příkazce včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

 

Mgr. Jan Matějíček, advokát