NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech oblastech obchodního práva, přičemž k nejvýznamnějším činnostem v této oblasti patří korporační právo. Pro klienty zpracováváme všechny formy přeměn obchodních společností — změnou právní formy, fúzí a rozdělením včetně rozdělení odštěpením či převodem jmění na společníka.

Pro své klienty připravujeme

 • veškeré podklady nezbytné k založení obchodních společností, jejich přeměně či likvidaci, a to zejména u akciových společností a společností s ručením omezeným a zakládání obch. společností, nabízíme podporu při zakládání společností v zahraničí
 • příprava změn korporátních dokumentů (společenská smlouva, stanovy, seznam akcionářů, apod.)
 • příprava a zajištění řádného průběhu valných hromad společností, vyhotovování zápisů z valných hromad, poradenství při přípravě zápisů ze zasedání představenstva a dozorčí rady, problematika ochrany práv většinových a menšinových společníků, likvidace a zrušení společností včetně řízení před rejstříkovým soudem,
 • změny výše základního kapitálu, změna podoby či formy akcií společnosti, akvizice společností (převody obchodních podílů a akcií), apod.
 • zpracování výročních zpráv, včetně zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, příprava ovládací smlouvy, akcionářské dohody, právní due diligence
 • poradenství v oblasti vztahů v rámci koncernů, vyhodnocení plánované restrukturalizace, převody majetku v rámci holdingu tj. zpracování ucelených informací o zákonných povinnostech klientů a navržení vhodného postupu
 • zastupujeme klienty před příslušnými soudy a státními orgány, které spravují obchodní a obdobné rejstříky
 • zajišťujeme odborné posudky a zpracováváme právní rozbory, připravujeme všechny typy smluv (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy, smlouvy o převodu podniku a podobně), a zastupujeme klienty ve všech aspektech daného obchodního případu podle jejich individuálních požadavků a potřeb
 • zajišťujeme vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme komplexní právní služby zahrnující zejména: 

 • zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak dle právního řádu ČR a evropských předpisů, tak i ve smyslu rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora
 • realizaci a administraci zadávacích řízení, včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace 
 • právní audity (due diligence) realizovaných zadávacích řízení 
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem

Hospodářská soutěž

V oblasti práva hospodářské soutěže se zaměřujeme na tyto hlavní aspekty:

 • na právní pomoc v případech nekalosoutěžního jednání
 • na právní poradenství soutěžitelům ve věcech hospodářské soutěže
 • soulad se zákonem o ochraně hospodářské soutěže
 • právní porady a stanoviska při vyhodnocení, zda došlo k jednání naplňujícímu znaky nekalé soutěže, případně o jakou formu nekalosoutěžního jednání se v dané věci jedná
 • zastupování klienta při uplatnění jeho nároků vůči protistraně, případně v soudním řízení o vydání předběžného opatření a o náhradu škody
 • předběžné posouzení transakce
 • příprava podkladů a zastupování klienta v příslušném správním řízení
 • správní žaloby na přezkoumání rozhodnutí správních orgánů v této oblasti

Fúze a akvizice

V případě fúzí a akvizic spolupracujeme s účetním a daňovým specialistou pro posouzení výhodnosti transakce, doporučení a realizace nejvhodnější varianty. Zajišťujeme celý proces transakce včetně koordinace souvisejících činností (ocenění, audit, notář, apod.). Zejména jde o tyto úkony:

 • provedení právního due diligence
 • příprava smluvní a související zajišťovací dokumentace
 • jednání o podobě smluvní dokumentace s protistranou a subjekty zajišťujícími financování
 • realizace transakce (včetně přípravy a zajištění řádného konání valných hromad, zajištění účasti notáře na valné hromadě a zápisu příslušných změn do obchodního rejstříku)
 • oponentní posudky

Insolvenční právo

V této oblasti poskytujeme právní servis zejména v oblastech:

 • insolvence právnických a fyzických osob
 • oddlužení fyzických osob

Nemovitosti a bytové právo

Poskytujeme právní služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem, přičemž níže uvádíme oblasti, s nimiž se v naší praxi setkáváme nejčastěji:

 • nájmy a podnájmy nemovitostí a nebytových prostor
 • komplexní příprava smluvní dokumentace pro koupě a prodeje nemovitostí
 • příprava smluvní dokumentace s dodavateli stavebních prací
 • jednání s katastrálními úřady
 • řešení vztahů vyplývajících z právní úpravy bytových družstev a společenství vlastníků
 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
 • příprava podkladů pro prohlášení vlastníka budovy (tj. rozdělení budovy na bytové jednotky) a zastupování v příslušném správním řízení

Občanské právo

Problematika a aspekty občanského práva jsou velmi široké. V praxi zajišťujeme pro klienty komplexní právní poradenství, servis a zastupování před soudy např. v oblastech:

 • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, služebnosti, zástavní právo, zadržovací právo)
 • závazkové právo (smlouvy)
 • dědické právo
 • vymáhání a správa pohledávek
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení

Rodinné právo

V této oblasti pro klienty zejména zajišťujeme právní poradenství, servis a zastupování před soudy ve věcech:

 • rozvody
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zúžení společného jmění manželů
 • úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manžely

Trestní právo

V této oblasti pro klienty zejména zajišťujeme:

 • obhajobu v přípravném řízení
 • obhajobu v řízení před soudy
 • právní zastoupení poškozených

Správní právo

V této oblasti se zejména zabýváme:

 • stavebním právem
 • právem živnostenského podnikání
 • postupem a rozhodováním správních orgánů dle správního řádu

Pracovní právo

Poskytujeme klientům komplexní poradenství v jakékoliv fázi a jakémkoli druhu pracovněprávních a souvisejících vztahů. Zajišťujeme zejména následující služby:

 • pracovně-právní vztahy
 • přípravu manažerských, pracovních a jiných smluv upravujících vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • posuzování různých způsobů odměňování zaměstnanců, vypracování motivačních plánů zaměstnanců
 • konkurenční doložky a alternativní řešení ochrany zaměstnavatelů před zneužitím informací zaměstnanci
 • ukončení pracovních poměrů zaměstnanců
 • přípravu interních směrnic zaměstnavatelů dle jejich potřeb a požadavků
 • dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
 • náhrada škody z pracovně právních vztahů, zastupování zaměstnavatelů v řízeních o náhradu škody způsobené zaměstnancem
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

Duševní a průmyslové vlastnictví

Právo duševního a průmyslového vlastnictví je jeden z nejdynamičtějších  právních oborů. Poskytujeme právní služby v celé této oblasti. Nabízíme rozsáhlé portfolio právních služeb od procesu získání ochrany po prosazování práva klienta před soudy, a to zejména ve věcech:

 • autorského práva
 • ochranných známek
 • práv průmyslových—patenty, užitné vzory, označení původu a zeměpisná označení
 • licence a franchising
 • internetového práva
 • informačních technologií

Poté, co Česká republika vstoupila do Evropské unie, se naši klienti stále častěji setkávají s různými aspekty evropského práva. V praxi se zabýváme zejména poradenstvím souvisejícím s formou obchodní společnosti vycházející z evropského práva (nařízení Rady (ES) č. 2157/2001) – evropskou společností neboli societas europaea (přídomek SE), obdobou národních akciových společností.

SE se odlišuje od  běžných akciových společností a má oproti nim nesporné výhody.

Evropské právo (ve spolupráci)

V této oblasti poskytujeme zejména:

 • právní servis při založení společnosti
 • poradenství při strukturování společností
 • fúze evropských společností
 • změna sídla evropské společnosti

Evropské právo je významné dále v oblasti hospodářské soutěže (spojování soutěžitelů, zakázané dohody, zneužívání dominantního postavení), kde rovněž na základě požadavků klientů poskytujeme průběžné právní poradenství týkající se soutěžního práva.

Právní due diligence

Svým klientům nabízíme komplexní právní poradenství při přípravě právní due diligence neboli právního auditu. Tyto služby využívají a mohou zejména využít investoři při přípravě akvizic, společnosti žádající o bankovní úvěr, společnosti připravující vstup na veřejný trh, nebo vlastníci společností plánující prodej podniku. Cílem právního due diligence je identifikovat potenciální rizika při realizaci transakce.

Předmětem auditu je především:

 • oblast pracovněprávní
 • smluvní vztahy s obchodními partnery, které jsou zásadní pro podnikatelskou činnost společnosti
 • smluvní vztahy mezi společností a členy orgánů a akcionáři či společníky
 • oblast korporátní
 • soudní spory a správní řízení
 • nabývání a pozbývání majetku společnosti